KRM

Sjøfolk i fotohistorien

Mannskapsportretter som fotohistorisk genre

Før det ble vanlig for amatører å eie egne kamera eller fotografere til sjøs, pleide profesjonelle fotografer i verdens havnebyer å fotografere skipsmannskap om bord i skipene mens de lå i havn. Det finnes mange slike foto i de maritime museenes samlinger. Målet med dette prosjektet er å kartlegge mannskapsportrettene som en særskilt fotohistorisk genre.

Ved å ta utgangspunkt i fotosamlingen til Stavanger maritime museum undersøker konservator Anne Tove Austbø blant annet hvordan sjøfolkene har latt seg portrettere og hvem som var fotografene, og det stilles spørsmål ved hvordan fotografiene kan leses som en dokumentarisk kilde i dag. Prosjektet er en del av Austbøs pågående PhD-arbeid tilknyttet Universitetet i Agder.

Fotografiet viser mannskapet på Cate av Farsund fotografert i 1919.

Mannskap-på-Cate-av-Farsund-detalj.jpg#