KRM

Kulturminner under vann

Vårt ansvar

Stavanger maritime museum er et av fem museer som forvalter kulturminner under vann. Det vil si at institusjonen har det faglige ansvar for vern av alle kulturminner i sjøen innenfor Rogaland fylkes grenser.

MUSEETS LOVFORVALTNING  
Rogaland fylkeskommune er tillagt rollen som "felles postkasse" for alle saker innen kulturminnevernet i Rogaland. Dette innebærer at fylkeskommunen skal ta imot og videresende søknader etter Kulturminnelovens bestemmelser.  Det maritime museet behandler søknader om tillatelse til inngrep på sjøbunnen og gjennomfører de registreringer og utgravninger som er nødvendige før tiltak settes i verk. Dykkere og andre som observerer gjenstander som omfattes av loven, plikter å melde funnet til Stavanger maritime museum. Riksantikvaren er klageorgan for de vedtak som museene fatter, mens Miljøverndepartementet er klageorgan for de vedtak som fattes av Riksantikvaren.