KRM

Stavanger havn

vinteren 2016

Marinarkeologiske undersøkelser ble gjort i Stavanger Havn vinteren 2016 i forbindelse med avklaring av kulturminnehensynet i områder foreslått til utfylling i kommunedelplan fra Stavanger Kommune. Visuell inspeksjon av bunnen i hele området ble gjort med dykkere. Enkelte områder ble valgt ut til sjaktegraving for å finne overlagra kulturminer. Et av områdene, Børevigå, var et område med mange skipsfunn i kulturlag. Typologiske dateringer viser at gjenstander i dette laget har blitt deponert fra første halvdel av 1700-tallet og utover til tidlig 1900-tall og stammer fra skip, og er fredet med hjemmel i Kulturminnelovens §14. Kulturlaget er registrert som fredet skipsfunn med Askeladden id: 219585. Det ble også registrert noen enkeltliggende funn utenfor området med kulturlag.

Se funnene på Digitalt Museum